• خط مشي صنايع توليدي اصفهان مقدم

  • صنایع تولیدی اصفهان مقدم در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خویش اقدام به حمایت معنوی از سازمان های مردم نهاد و خیریه های فعال در ایران نموده است. همچنین با راه اندازی موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) خود نیز با این سازمان ها همگام گردیده است.

  • http://isfahanmoghadam.com/page/fa-184/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C