تولید سجاده بدون نیاز به استفاده از مهرنماز

جنس تولید:
کاغذ + پای اتیلن + پارچه

ویژه اماکنی که امکان استفاده از مهرنماز وجود ندارد (حرمین شریفین).
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری