حضور صنایع تولیدی اصفهان مقدم در نمایشگاه روس یو پک مسکو روسیه خرداد1402

آماده سازی غرفه صنایع تولیدی اصفهان مقدم در نمایشگاه روسیوپک روسیه-مسکو-خرداد 1402:

بازدید از غرفه اصفهان مقدم نمایشگاه rosupack روسیه :