حضور صنایع تولیدی اصفهان مقدم در نمایشگاه ایران پلاست تهران شهریـورماه1402

حضور صنایع تولیدی اصفهان مقدم در نمایشگاه ایران پلاست

ویدیو نمایشگاه ایران پلاست سالن ۴۰:

ویدیو نمایشگاه ایران پلاست سالن خلیج فارس: